notársky úrad

JUDr. Miroslav Holčík

kontakt
NOTÁR

JUDr. Miroslav Holčík

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

ČINNOSTI NOTÁRSKEHO ÚRADU
SME TU PRE VÁS

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať: